Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden

De pedalpact.cc-websites, gerelateerde mobiele toepassingen en services (hierna: “services”) worden u ter beschikking gesteld door pedalpact.cc, met adres Heubergerstraat 59, 5011GA, Tilburg, Nederland, met inachtneming van deze algemene servicevoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) en in overeenstemming met het pedalpact.cc privacybeleid (hierna: “Privacybeleid”). Meer informatie over de services is te vinden op https://pedalpact.cc. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die pedalpact.cc u ter beschikking stelt met betrekking tot de services die deel uitmaken van deze voorwaarden. Door informatie of materialen te openen, te gebruiken, te uploaden of te downloaden van de services, of door uw instemming met deze voorwaarden kenbaar te maken door een account aan te maken, te klikken op “aanmelden” of een vergelijkbaar mechanisme, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve de services niet te openen of te gebruiken.

Als u toegang hebt tot de services of de services gebruikt namens een bedrijf of andere entiteit, verklaart u dat u gemachtigd bent een dergelijke entiteit of daaraan gelieerde organisaties aan deze voorwaarden te binden en dat deze voorwaarden volledig bindend zijn voor hen. In een dergelijk geval verwijst de term “u” naar een dergelijke entiteit en daaraan gelieerde organisaties. Als u niet gemachtigd bent, hebt u geen toegang tot de services en mag u de services niet gebruiken. Deze voorwaarden bevatten disclaimers van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid die op u van toepassing kunnen zijn.

De pedalpact.cc services kunnen niet worden verleend en de in deze algemene servicevoorwaarden beschreven overeenkomst kan niet worden uitgevoerd zonder dat pedalpact.cc gegevens over u en andere pedalpact.cc-leden, waaronder uw locatiegegevens, verwerkt. De verwerking van de gegevens die u met pedalpact.cc deelt, waaronder locatiegegevens, is essentieel voor de services die wij leveren en een noodzakelijk onderdeel van onze uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Registratie en accounts

De services zijn uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder, naargelang de leeftijd die in uw land vereist is om de services te gebruiken. Bent u onder de wettelijke leeftijd om een bindend contract aan te gaan in uw rechtsgebied, verklaart u dat uw ouder of wettelijke voogd deze voorwaarden heeft bekeken en ermee namens u heeft ingestemd.

Om gebruik te kunnen maken van de services moet u zich registreren. U stemt erin toe om (a) ware, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken (“Lidmaatschapsgegevens”) en (b) de lidmaatschapsgegevens te beheren en tijdig bij te werken. U stemt ermee in dat pedalpact.cc uw lidmaatschapsgegevens mag gebruiken om services te verlenen die u opent of gebruikt en zoals verder uiteengezet in deze voorwaarden. Als u lidmaatschapsgegevens verstrekt die niet accuraat of niet actueel zijn, of als pedalpact.cc redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke lidmaatschapsgegevens niet accuraat of niet actueel zijn, heeft pedalpact.cc het recht uw account op te schorten of te beëindigen en uw huidige of toekomstige gebruik van de services te weigeren. Rekening houdend met uw gebruik van de services, verklaart u geen persoon te zijn die krachtens de wetten van enig toepasselijk rechtsgebied van ontvangst van services is uitgesloten.

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat bij uw account hoort en voor het beperken van de toegang tot uw wachtwoord, uw computer en uw mobiele apparaat terwijl u aangemeld bent bij de services. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via uw account of vanaf uw computer en mobiele apparaat plaatsvinden. We trachten redelijke beveiligingsmaatregelen toe te passen ter bescherming tegen niet-gemachtigde toegang tot uw account. We kunnen de absolute beveiliging van uw account, uw inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) of de persoonlijke informatie die u verstrekt echter niet garanderen, en kunnen niet beloven dat onze beveiligingsmaatregelen zullen voorkomen dat derden of “hackers” illegaal toegang verkrijgen tot de services of de inhoud ervan. U gaat ermee akkoord pedalpact.cc onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging opmerkt, en u bevestigt dat u alle risico’s van niet-gemachtigde toegang tot lidmaatschapsgegevens en andere informatie of inhoud die u aan pedalpact.cc verstrekt, begrijpt.

Uit hoofde van bepaalde services die verbinding maken met de Google Maps API, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan Google Maps/Google Earth bijkomende servicevoorwaarden (inclusief Google privacybeleid) in verband met uw gebruik van deze services.

Betalingen en vergoedingen

Betalingen

Om een abonnementsbijdrage te kunnen betalen moet u informatie over uw voorkeursbetalingswijze (creditcard, online betaalservice, een externe partij zoals iTunes of Google Play, of enige andere betalingswijze die beschikbaar wordt gemaakt door Strava) aangeven of verstrekken (de “Betalingswijze”). Als u uw betaalgegevens verstrekt, machtigt u ons en bepaalde externe serviceproviders, betaalkaartnetwerken en betalingsverwerkers om uw betaalgegevens te ontvangen, op te slaan en te coderen.

Vergoedingen

Om toegang te verkrijgen tot de functies van de services, dient u mogelijk een pedalpact.cc-abonnementsvergoeding te betalen. pedalpact.cc-abonnementsvergoedingen, evenals eventuele belastingbijdragen, kunnen maandelijks of jaarlijks worden betaald. Alle abonnementsvergoedingen dienen vooraf betaald te worden. Indien leden overschakelen van een maand- naar een jaarabonnement, wordt het jaartarief van kracht met ingang van de volgende factureringsdatum. U gaat akkoord met het betalen van de abonnementsvergoedingen en van andere kosten die in rekening worden gebracht in verband met uw pedalpact.cc-account, of dat nu op basis van een eenmalige overeenkomst of op basis van een abonnement is. pedalpact.cc behoudt zich het recht voor om op elk moment en na tijdige voorafgaande kennisgeving de abonnementsvergoedingen en bijbehorende belastingbijdragen te verhogen, of om nieuwe vergoedingen in te stellen.

Automatische vernieuwing

pedalpact.cc-abonnementsvergoedingen worden automatisch gefactureerd aan het begin van een maandelijkse of jaarlijkse termijn, zoals van toepassing. Deze kosten worden automatisch vernieuwd totdat uw pedalpact.cc-abonnement is gewijzigd of opgezegd. Uw lidmaatschapskosten zijn gelijk aan uw aanvangskosten tenzij u hierover anderszins vooraf in kennis bent gesteld. U kunt uw pedalpact.cc-lidmaatschap op elk gewenst moment op onderstaande wijze opzeggen.

Afkoeling

Als u in Nederland woont, hebt u mogelijk recht op een bedenktijd van veertien (14) dagen (de “Afkoelingsperiode”) en op een volledige restitutie van het door u betaalde bedrag, op voorwaarde dat u zich niet heeft aangemeld bij de services en deze niet heeft gebruikt als pedalpact.cc-lid gedurende de afkoelingsperiode.

Annulering

Annulering van pedalpact.cc-lidmaatschap

Indien u zich heeft aangemeld op pedalpact.cc, dan kunt u uw pedalpact.cc-lidmaatschap beëindigen door naar uw account-pagina te gaan en daar “Account opzeggen” te kiezen, of door contact met ons op te nemen op https://pedalpact.cc/contact. Annulering van een lidmaatschap treedt aan het einde van uw huidige factuurperiode in werking. Als uw pedalpact.cc-lidmaatschap afloopt, blijft uw account bewaard. U kunt uw abonnement op elk moment vernieuwen zonder een nieuw account te openen. Het is echter wel mogelijk dat de pedalpact-lidmaatschapskosten intussen verhoogd zijn. U kunt te allen tijde uw account permanent verwijderen, door dit via e-mail aan pedalpact.cc te verzoeken.

Gratis proefversies

Uw pedalpact.cc-lidmaatschap kan beginnen met een gratis proefperiode. Voor elk abonnement zal de gratis proefperiode duren voor de tijdsduur die is opgegeven toen u zich aanmeldde. Gratis proefperiodes mogen niet worden gecombineerd met bepaalde andere aanbiedingen. Als u uw abonnement met een gratis proefperiode begint, zal aan het einde van de gratis proefperiode van uw abonnement beginnen om via uw betalingswijze de maandelijkse inschrijfgelden te factureren, tenzij u het lidmaatschap vóór het einde van de gratis proefperiode annuleert. Uw betalingswijze zal worden toegestaan tot ongeveer een maand van service zodra u zich voor een gratis proefperiode registreert.

Inhoud en gedrag van leden

Inhoud

U bent eigenaar van de informatie, gegevens, tekst, software, geluidsfragmenten, foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten, posts, tags of andere materialen die u beschikbaar stelt in verband met de services (“Inhoud”), waarbij het niet uit maakt of u ze openbaar plaatst, privé overdraagt of indient via een externe API. U verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide werken van, verspreiden, openbaar uitvoeren en weergeven van inhoud en elke naam, gebruikersnaam of gelijkenis die u publiceert op of in verband met de services in alle mediaformaten en kanalen die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld zonder compensatie voor u. De licentie loopt af wanneer u uw Inhoud of uw account verwijdert.

U begrijpt dat u, en niet pedalpact.cc, volledig verantwoordelijk blijft voor alle Inhoud die u uploadt, post, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de services. Pedalpact.cc controleert, screent of monitort de Inhoud die door derden op de services geplaatst wordt niet op proactieve wijze en kan daardoor de juistheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van dergelijke Inhoud niet garanderen. Pedalpact.cc kan, naar eigen goeddunken, alle Inhoud screenen, controleren, weigeren of verwijderen, of alle Inhoud verwijderen die in strijd is met de voorwaarden of die anderszins bezwaarlijk is. U begrijpt dat door het gebruik van de services u mogelijk wordt blootgesteld aan Inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of bezwaarlijk is. Onder geen beding zal pedalpact.cc aansprakelijk zijn voor enige Inhoud, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de Inhoud of enig verlies of schade die voortkomt uit het gebruik van enige Inhoud beschikbaar gesteld op de services. U gaat ermee akkoord om verantwoordelijk te zijn voor alle risico’s verbonden aan het gebruik van alle Inhoud die beschikbaar is in het kader van de services, inclusief het vertrouwen i.v.m. de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Inhoud.

U gaat ermee akkoord dat pedalpact.cc niet verantwoordelijk is en geen uitspraken onderschrijft voor Inhoud geplaatst op de services. Als uw Inhoud in strijd is met deze voorwaarden, kan u onderworpen worden aan juridische verantwoordelijkheid voor die Inhoud. Omdat alle Inhoud tussen u en pedalpact.cc, niet-vertrouwelijk en niet-merk gebonden is, zullen we niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of openbaarmaking van Inhoud. U erkent en aanvaardt dat uw relatie met pedalpact.cc niet vertrouwelijk, fiduciair, of een ander type van speciale relatie is en dat uw beslissing om enige Inhoud in te dienen pedalpact.cc niet in een positie plaatst die verschilt van de positie van de leden van het algemene publiek, inclusief met betrekking tot uw Inhoud. Uw Inhoud zal niet onderworpen zijn aan enige vertrouwensverplichting van pedalpact.cc anders dan zoals uiteengezet in ons privacybeleid, en pedalpact.cc is niet aansprakelijk voor het gebruik of openbaarmaking van enige Inhoud die u ter beschikking stelt.

De services kunnen de optie bieden om bepaalde Inhoud die u verzendt aan de services als privé dan wel openbaar te markeren of enkel beschikbaar voor bepaalde gebruikers van de services. pedalpact.cc zal de privacy van dergelijke Inhoud in acht nemen in overeenstemming met uw keuzes. Als u de Inhoud echter niet markeert als privé of enkel beschikbaar stelt voor bepaalde gebruikers, of deze markering later wijzigt waardoor de betreffende Inhoud openbaar beschikbaar wordt, bent u verantwoordelijk voor de openbare aard van de inhoud. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over het beheren van uw privacy-instellingen.

U kunt ons toestemming verlenen om uw profielnaam, profielfoto en informatie over uw activiteiten en genomen acties te gebruiken, met inbegrip van uw gebruik van producten van derden, services of apparaten uit advertenties, aanbiedingen of een andere commerciële context binnen de pedalpact.cc service zonder compensatie voor u. Wij kunnen bijvoorbeeld uw pedalpact.cc-connecties weergeven die u gebruikt voor een bepaald apparaat, product of service die beschikbaar wordt gesteld door een merk dat ons heeft vergoed om zijn advertenties of vergelijkbare commerciële uitingen op pedalpact.cc te tonen. U kunt uw instellingen wijzigen om te voorkomen dat uw profielnaam en profielfoto in de advertentie verschijnen.

Gedrag

Wij verwachten dat u de pedalpact.cc Gemeenschapsnormen respecteert. U mag niets wijzigen, kopiëren, verdelen, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken, overdragen of enig gedeelte van de services voor commerciële doeleinden verkopen, of gebruik van de services verstrekken of toegang tot Inhoud bieden. U mag de services niet gebruiken, of een andere partij helpen of aanmoedigen om deel te nemen aan een van de volgende verboden activiteiten:

 • De services of een deel ervan kopiëren, framen of mirroren;
 • Toegang tot de services om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit te controleren;
 • Een derde toegang verlenen tot de services;
 • Het gebruiken, kopiëren, wijzigen, creëren van een afgeleid werk van, nabouwen, decompileren of het op een andere manier pogen te achterhalen van de broncode van de software waar de services van gebruikmaken, tenzij uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan of verplicht, en in ieder geval zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan pedalpact.cc;
 • Inhoud, materiaal, informatie of gegevens publiceren, verzenden, verspreiden of bewaren die: (1) illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, smadelijk of hatelijk zijn of die aanzetten tot geweld; (2) schadelijk zijn of de services of netwerken, apparatuur, toepassingen, services of websites van derden belemmeren (bv. virussen, wormen, Trojaanse paarden enz.); (3) een inbreuk zijn op de privacy, intellectueel eigendom, het recht op publiciteit of andere persoonlijke rechten, inclusief maar zonder beperking auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere bedrijfseigen informatie (inclusief ongeautoriseerd gebruik van domeinnamen) of deze foutief vertegenwoordigen, verwateren of anderszins schenden; of (4) frauduleus zijn of onjuiste of misleidende verklaringen, claims of beweringen bevatten (zoals “phishing”);
 • Pogingen tot het verstoren, aantasten, hinderen of schenden van de integriteit en de beveiliging van de services of de computers, services, accounts of netwerken van derden (inclusief, maar zonder beperking van “hacking”, “denial of service”-aanvallen, enz.), met inbegrip van elke activiteit die meestal voorafgaat aan pogingen om schending van de beveiliging te veroorzaken zoals scannen, onderzoeken of andere testen of activiteit rond beoordeling van kwetsbaarheid, of deelnemen aan of het toestaan van alle netwerken of hostingactiviteit die zal resulteren in blacklisting of andere blokkering van de services van pedalpact.cc Internet protocolruimte;
 • Verzuimen om door u verschuldigde vergoedingen of kosten die verband houden met de services te betalen;
 • Handelingen verrichten die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen;
 • Verspreiding of openbaarmaking van enig deel van de services via elk medium, inclusief maar zonder beperking door een geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde “scraper”;
 • Het gebruik van geautomatiseerde systemen, inclusief maar zonder beperking “robots”, “spiders”, “offline readers”, enz. om toegang te krijgen tot de services op een manier waarmee meer verzoekberichten naar pedalpact.cc verstuurd worden dan een mens in een zelfde tijdsbestek redelijkerwijs kan produceren via een gewone webbrowser;
 • Activiteiten ondernemen die, naar ons eigen oordeel, voor een onredelijke of buitensporig grote belasting van de infrastructuur van onze services zorgen of kunnen zorgen;
 • Verzamelen of vergaren van eender welke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu, met inbegrip van accountnamen en informatie over gebruikers van de services, van de services;
 • Het gebruiken van de services voor ongepaste commerciële aansporingsdoeleinden;
 • Toegang tot alle Inhoud op de services via elke technologie of middelen anders dan die verstrekt of goedgekeurd door de services;
 • Het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie aan de services of aan pedalpact.cc, tenzij noodzakelijk voor het inrichten en gebruiken van uw account;
 • Indienen van informatie bij de services of bij pedalpact.cc die wordt beschermd tegen vrijgave door de toepasselijke wet;
 • Het omzeilen van de maatregelen die wij mogelijk gebruiken om toegang tot de services te voorkomen of te beperken, inclusief maar zonder beperking functies die het gebruiken of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen voor het gebruik van de services of de inhoud daarvan;
 • Het overtreden van enige toepasselijke wet, statuut, verordening, reglement, of het aanmoedigen van gedrag dat een strafbaar feit zou kunnen vormen of aanleiding zou kunnen zijn voor civiele aansprakelijkheid;
 • Verwijderen van enig auteursrecht, handelsmerk of andere meldingen van eigendomsrechten die zijn vervat in of op de services; of
 • Een vorm van netwerkmonitoring uitvoeren of een netwerkanalyzer of packet sniffer of andere technologie gebruiken om pakketten te onderscheppen, te decoderen, te raadplegen of weer te geven die worden gebruikt voor de communicatie tussen de servers van de services, of gegevens die niet bestemd zijn voor u.

U hebt een beperkt, niet-exclusief recht op het maken van een teksthyperlink naar de services, op voorwaarde dat dergelijke link pedalpact.cc of een van haar producten of services niet voorstelt op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins lasterlijke wijze, en dat verder de linkende site geen pornografisch, illegaal, beledigend, intimiderend of anderszins bezwaarlijk materiaal bevat. U hebt verder een recht op alle RSS-feeds verbonden met de services voor uw persoonlijk, uitsluitend zoals beschreven in de services. We behouden ons het recht voor om in het algemeen deze licenties of uw recht op het gebruik van specifieke links of RSS-feeds op elk gewenst moment met of zonder reden in te trekken.

U erkent verantwoordelijkheid voor eventuele kosten voor het verzenden van informatie via uw apparaat. U erkent hierbij dat u het recht hebt om te communiceren met uw contacten via de services.

U verklaart en garandeert dat: (i) u gemachtigd bent om uw eigen account te maken, hetzij als privépersoon, hetzij namens een organisatie; (ii) u eigenaar bent van de Inhoud die u publiceert op of via de services of anderszins het recht hebt de rechten en licenties die in deze voorwaarden genoemd zijn te verlenen, (iii) via de publicatie en gebruik van uw Inhoud op of via de services de rechten van enige derde niet wederrechtelijk worden of zullen worden toegeëigend, geschonden of aangetast, inclusief maar zonder beperking privacyrechten, rechten m.b.t. de gegevensbescherming, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; en (iv) u instemt met betaling van alle royalty’s, kosten en andere door u verschuldigde gelden uit hoofde van de inhoud die u publiceert op of via de services.

Interactie met leden

De services fungeren als een virtueel platform waarop de leden met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen delen. pedalpact.cc is als neutrale facilitator niet rechtstreeks betrokken bij de feitelijke interacties tussen leden van de services. Hieruit vloeit voort dat pedalpact.cc geen controle heeft over de waarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, legaliteit of veiligheid van berichten die door leden van de services geplaatst worden. pedalpact.cc heeft geen verantwoordelijkheid om de identiteit van leden te bevestigen. pedalpact.cc heeft ook geen verantwoordelijkheid om de kwalificaties, achtergrond of capaciteiten van de leden van de services te bevestigen of te controleren. U dient te allen tijde uw gezond verstand en een goed beoordelingsvermogen te gebruiken in uw contact met leden van de services.

Als u ervoor kiest om onze functies te gebruiken om uw contacten te informeren over de services of uw informatie te delen met anderen, kan pedalpact.cc van u verlangen dat u contactgegevens verstrekt. pedalpact.cc kan contact opnemen met die vriend via een eenmalige e-mail of tekstbericht. U verklaart dat u bevoegd bent om contactgegevens van derden die u aan pedalpact.cc verstrekt, te verstrekken, dat u bevoegd bent om dergelijke gegevens te gebruiken om contact op te nemen met de derde (met inbegrip dat pedalpact.cc namens u contact met deze derde kan opnemen) en dat pedalpact.cc deze kan verwerken in overeenstemming met het privacybeleid.

Derden

Producten van derden en services ter beschikking gesteld op de services zijn gemaakt en worden direct aangeboden door de toepasselijke derde. Wanneer u verder gaat of een aankoop verricht van een dergelijk product of degelijke service, erkent u dat er rechtstreeks contact wordt opgenomen met een dergelijke derde partij en niet met pedalpact.cc. Uw interactie met, of deelname aan reclamecampagnes van derden gevonden op of via de services, inclusief betaling en levering van goederen of services, en andere voorwaarden, gelden uitsluitend tussen u en dergelijke derden. U bent niet verplicht om gebruik te maken van zakelijke transacties met derden die via de services verschijnen. U gaat ermee akkoord dat pedalpact.cc niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige schade door u geleden, voortvloeiend uit enig gebruik van of omgang met externe serviceproviders of adverteerders die via de services beschikbaar zijn gemaakt.

pedalpact.cc of derden kunnen via de services links aanbieden naar andere internetsites of bronnen. pedalpact.cc onderschrijft eventuele inhoud, informatie, advertenties, producten of andere materialen op of verkrijgbaar via dergelijke sites of bronnen niet en is daar ook niet voor verantwoordelijk. U bent op de hoogte en gaat ermee akkoord dat pedalpact.cc niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen.

Elektronische communicaties

De services bieden u de mogelijkheid om boodschappen te sturen of te plaatsen op forums of in chatrooms, te spreken via spraakverbindingen via internet of soortgelijke berichten en mededelingen te verzenden met externe serviceproviders, adverteerders, uw persoonlijke contactpersonen, andere leden en/of pedalpact.cc. U gaat ermee akkoord om de communicatiemethoden die beschikbaar zijn via de services enkel te gebruiken voor het verzenden van communicatie en materialen die gerelateerd zijn aan het onderwerp waarvoor pedalpact.cc de communicatiemethode verstrekt en verder gaat u ermee akkoord dat alle dergelijke door u verrichte communicatie wordt geacht uw Inhoud te zijn en dient onderworpen te worden aan en beheerd te worden door de voorwaarden en de toepasselijke wetgeving (waaronder wetten die direct-marketingcommunicatie regelen die u zult moeten naleven, indien van toepassing). Door gebruik te maken van de communicatiemethoden beschikbaar via de services stemt u ermee in dat (a) alle communicatiemethoden openbare, en geen privé communicatie, vormen tussen u en de andere partij of partijen, tenzij anders aangegeven en (b) communicatie niet vooraf wordt bekeken, geëvalueerd, gescreend, gearchiveerd of op een andere wijze gecontroleerd door pedalpact.cc op enigerlei wijze, hoewel pedalpact.cc zich het recht voorbehoudt om dit te doen op elk gewenst moment naar eigen goeddunken. U gaat ermee akkoord dat alle aankondigingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan de schriftelijke communicatie zou moeten voldoen.

Eigendomsrechten

U erkent en stemt ermee in dat de services, eventuele benodigde software gebruikt in het kader van de services (indien aanwezig), alle gebundelde gegevens op basis van de Inhoud van de services en alle beschikbare Inhoud of beschikbaar gemaakte Inhoud in de services eigendomsgegevens en vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt door toepasselijke intellectuele eigendomswetten en andere wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan door toepasselijk recht of gemachtigd door pedalpact.cc of de toepasselijke externe serviceproviders of adverteerders gaat u ermee akkoord niets te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of afgeleide werken te maken gebaseerd op de services, de software of Inhoud beschikbaar via de services (met uitzondering van Inhoud die u kan indienen), geheel of gedeeltelijk.

pedalpact.cc kent u een persoonlijk, herroepelijk, niet-overdraagbaar, niet sub-licentieerbaar en niet-exclusief recht en licentie toe om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de services; u heeft echter niet het recht (en u mag derden dit ook niet toestaan) de services te kopiëren, te wijzigen, daarvan een afgeleid werk te maken, na te bouwen, te demonteren of op een andere manier proberen enige broncode te ontdekken, een zekerheidsrecht ten aanzien van de services te verkopen, toe te kennen, in licentie te geven, te verstrekken of enige andere rechten ten aanzien van de services over te dragen, tenzij dit wettelijk is toegestaan. U gaat ermee akkoord geen toegang te zoeken tot de services anders dan middels de door pedalpact.cc geleverde interfaces.

De term pedalpact.cc, het pedalpact.cc-logo en andere pedalpact.cc-logo’s en product- of servicenamen zijn de exclusieve handelsmerken en het eigendom van pedalpact.cc, en u mag deze handelsmerken op geen enkele manier gebruiken of weergeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pedalpact.cc. De handelsmerken of servicemerken van derden die op de services worden weergegeven zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

pedalpact.cc behoudt zich alle rechten voor die hieronder niet uitdrukkelijk zijn verleend.

Vorderingen wegens inbreuk

pedalpact.cc beoordeelt claims in verband met overtredingen op handelsmerken. Als u te goeder trouw gelooft dat materialen gehost door pedalpact.cc inbreuk maken op uw auteursrecht of handelsmerkrechten, mogen u (of uw agent) ons een bericht sturen waarin gevraagd wordt materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. De kennisgeving moet de volgende gegevens bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of handelsmerk waarvoor beweerd wordt dat er een inbreuk is gepleegd (of, indien meerdere werken onder auteursrecht of handelsmerken vallen die in verband staan met de services vallen onder een enkele aangifte, een representatieve lijst van zulke werken); (c) identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat deze het onderwerp uitmaakt van een inbreuk of het onderwerp is van de schendingsactiviteit, en de informatie die redelijkerwijs voldoende is om pedalpact.cc het materiaal te laten vinden in de services; (d) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres (indien beschikbaar) van de klagende partij; (e) een verklaring dat de klagende partij een goed vertrouwen heeft dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door het auteursrecht of handelsmerkeigenaar, diens agent of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in het bericht accuraat is en, op straffe van meineed, dat de aanklagende partij gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop de vermeende inbreuk wordt gepleegd. Houd er rekening mee dat pedalpact.cc niet zal reageren op klachten die niet voldoen aan deze eisen. Als pedalpact.cc bepaalt dat de materialen waarvan beweerd wordt dat ze inbreuk maken op uw auteursrecht of handelsmerkrechten geen verwijdering vereisen, verwijdert pedalpact.cc deze materialen alleen krachtens een gerechtelijk bevel dat onwettigheid verklaart van de Inhoud of het gebruik van de materialen.

Als u te goeder trouw gelooft dat een vermelding van inbreuk op auteursrechten ten onrechte tegen u is ingediend, staat de DMCA u toe ons een tegenbericht te sturen. Tegenberichten moeten de volgende informatie bevatten: (a) uw naam, adres en telefoonnummer; (b) de bron van de inhoud die is verwijderd; (c) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat de inhoud ten onrechte is verwijderd; (d) een verklaring dat u instemt met het rechtsgebied van het Federal District Court (Federale hof) waar uw adres zich bevindt; of, als uw adres buiten de Verenigde Staten ligt, voor een gerechtelijk arrondissement waarbinnen pedalpact.cc zich bevindt, en dat u de betekening van het proces accepteert van de persoon die de oorspronkelijke klacht heeft ingediend; en (e) een fysieke of elektronische handtekening (bijvoorbeeld door uw volledige naam te typen).

Berichten en tegenberichten ten aanzien van de services moeten voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke eisen die zijn opgelegd door de DMCA (zie https://copyright.gov/title17/92appb.html) en moeten aan onderstaande vermelde agent worden gestuurd. Wij adviseren u contact op te nemen met uw juridisch adviseur voordat u een bericht of tegenbericht indient. Ook dient u zich bewust te zijn dat valse claims strafbaar kunnen zijn onder de DMCA.

Vertegenwoordiger die kennisgevingen dient te ontvangen van vorderingen wegens inbreuk:

pedalpact.cc
t.a.v. Daan Walet
Heubergerstraat 59
5011GA Tilburg
Nederland
info@pedalpact.cc
+31 6 29 40 72 82

Uw feedback

Wij ontvangen graag uw opmerkingen, feedback, suggesties en overige communicatie met betrekking tot de services en de informatie en diensten die wij beschikbaar stellen via de Services (tezamen: “Feedback”). Als u feedback geeft, geeft u pedalpact.cc hierbij een licentie die vrij is van royalty’s en die wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, toewijsbaar, sublicentieerbaar, eeuwigdurend, niet-herroepbaar is, om dergelijke feedback te kopiëren, te verdelen, te gebruiken voor het maken van afgeleid werk, openbaar weer te geven en uit te voeren en anderszins te exploiteren en producten en services die zijn gebaseerd op dergelijke feedback te gebruiken, te maken, te laten maken, te verkopen, te importeren en te exporteren en te koop aan te bieden. Daarom vragen wij u pedalpact.cc geen feedback te sturen waarvoor u ons geen licentie zoals hierboven omschreven wilt verlenen.

Disclaimer van garanties en aansprakelijkheid

De informatie, software, producten, services en inhoud die beschikbaar zijn via de services worden “als zodanig” en zonder garantie aan u verstrekt. Pedalpact.cc en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, medewerkers, agenten, partners en licentiehouders wijzen alle garanties af met betrekking tot deze informatie, software, producten, services en inhoud, inclusief maar zonder beperking alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, titel en niet-inbreuk. Pedalpact.cc en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, medewerkers, agenten, partners en licentiehouders geven geen garantie dat (a) de service aan uw vereisten zal voldoen; (b) uw inhoud beschikbaar zal zijn of dat de service tijdig, veilig of foutvrij zal zijn of niet onderbroken zal worden; (c) de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de service accuraat en betrouwbaar zijn; (d) de kwaliteit van enig product, service , informatie of ander materiaal dat door u wordt gekocht of verkregen via de service aan uw verwachtingen zal voldoen en (e) eventuele fouten in de services zullen worden gecorrigeerd.

U gaat er expliciet mee akkoord dat uw sportactiviteiten bepaalde inherente en aanzienlijke risico’s op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of dood dragen, en dat u alle bekende en onbekende risico’s gekoppeld aan deze activiteiten, zelfs indien deze geheel of gedeeltelijk veroorzaakt worden door een handeling, omissie of nalatigheid van pedalpact.cc of door een handeling, omissie of nalatigheid van anderen, vrijwillig aanvaardt.

U gaat er expliciet mee akkoord dat pedalpact.cc geen verantwoordelijkheid neemt voor de inspectie van, het toezicht, de voorbereiding op of het gedrag tijdens groepsactiviteiten in welke vorm dan ook waarbij gebruik wordt gemaakt door de services, inclusief activiteiten die zijn georganiseerd door leden of een derde partij.

U gaat er expliciet mee akkoord dat u pedalpact.cc, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, medewerkers, partners en licentiehouders (de ‘vrijgestelde partijen’) vrijstelt van enige en alle aansprakelijkheid in verband met uw sportactiviteiten en/of gebruik van de pedalpact.cc-websites, mobiele toepassingen, inhoud, services of producten, en belooft de vrijgestelde partijen niet aan te klagen voor enige claims, rechtsvorderingen, letsel, schade, of verlies gekoppeld aan dergelijk gebruik. U gaat er ook mee akkoord dat onder geen enkele omstandigheid de vrijgestelde partijen aansprakelijk zullen zijn voor u of enige derde partij voor elke directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale of gevolgschades die op enige wijze voortkomt uit (a) uw gebruik of misbruik van de services, (b) uw gebruik of misbruik van apparatuur of programma’s die zijn gemaakt door pedalpact.cc of waarvoor door haar een licentie is verleend terwijl u bezig bent met sportactiviteiten, (c) de manier waarop u omgaat met externe serviceproviders of adverteerders die beschikbaar zijn door de services, (d) alle vertragingen of onmogelijkheden die u hebt ervaren om de services te gebruiken, of (e) enige informatie, software, producten, services of inhoud die u hebt verkregen door de services of uit inhoud die u hebt verkregen door de services, ongeacht of dit is gebeurd op basis van een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anders, zelfs indien pedalpact.cc is geadviseerd over de mogelijkheid van schadevergoeding.

Omdat sommige staten/rechtsgebieden enkele of alle van de hierboven aangehaalde uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid, zoals uitsluitingen voor incidentele of gevolgschade, niet toestaan, kan het zijn dat enkele van de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Door in te stemmen met deze vrijstelling erkent u dat u hoofdstuk 1542 van het burgerlijk wetboek van californië (en elke vergelijkbare wet van elke staat, land of gebied) hebt gelezen en begrepen en dat u hierbij expliciet afstand doet van het in dit hoofdstuk genoemde. De tekst van dit hoofdstuk is de volgende: “een algemene vrijstelling strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet op de hoogte is of waarvan hij het bestaan niet vermoedt op het moment van uitvoering van de vrijstelling, die indien deze bekend is voor de schuldeiser zijn schikking met de schuldenaar materieel heeft beïnvloed.”

Pedalpact.cc onderschrijft uw inhoud of de inhoud van andere leden niet en wijst expliciet elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid tegenover andere personen of entiteiten voor enig verlies, schade (het zij feitelijke, gevolg-, indirecte, strafrechtelijke of anderssoortige schade), letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of andere oorzaak van enige soort of aard op basis van of resulterend uit enige inhoud op de services.

De totale aansprakelijkheid van het bedrijf uit hoofde van deze voorwaarden is beperkt tot ofwel (a) vijftig euro (€ 50) ofwel (b) het bedrag dat u aan pedalpact.cc betaald hebt in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van de vordering.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord pedalpact.cc en haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, medewerkers, partners en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van een vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, die door derden verschuldigd zijn of die voortvloeien uit Inhoud die u indient, publiceert, of anderszins tracht beschikbaar te maken via de services, uw gebruik van de services, uw sportieve activiteiten die de Inhoud genereren die u plaatst of wil plaatsen via de services (inclusief maar niet beperkt tot sportieve activiteiten in verband met eventuele wedstrijden, races, groepsritten of andere gebeurtenissen die pedalpact.cc sponsort, organiseert, aan deelneemt, of wiens services daarmee in verband worden gebruikt), uw verbinding met de services, uw overtreding van de voorwaarden, uw schending van eender welke gegevensbeschermings- of privacywetten, of uw schending van rechten van een andere persoon of entiteit. Uw rechten met betrekking tot pedalpact.cc worden niet gewijzigd door de voorgaande schadeloosstelling indien de wetten van uw land van verblijf, van toepassing als gevolg van uw gebruik van onze services, dit niet toestaan.

Oplossen van geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Activiteiten in Nederland

Deze services worden beheerd door pedalpact.cc vanuit haar kantoren in de Nederland. pedalpact.cc garandeert niet dat de Inhoud of de services geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Toegang tot of gebruik van de Inhoud of de services uit gebieden waar deze toegang of dit gebruik illegaal is, is verboden. Personen die ervoor kiezen om de services te gebruiken vanaf locaties buiten Nederland doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van toepasbare lokale wetten. U mag de Inhoud niet gebruiken of exporteren in strijd met de Nederlandse exportwetgeving.

Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat pedalpact.cc, onder bepaalde ernstige omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, onmiddellijk uw account en/of de toegang tot de services kan beëindigen. Oorzaak voor dergelijke beëindiging zal omvatten, maar is niet beperkt tot, (a) overtredingen of schendingen van de voorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten, het beleid of de richtlijnen, (b) aanvragen door wetshandhaving of andere overheidsinstellingen, (c) een verzoek van u (zelf gestarte verwijderingen van accounts), (d) beëindiging of materiaalwijziging van de services (of enig gedeelte daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingskwestie, (f) langdurige periodes van inactiviteit en/of (g) betalingen van vergoedingen die u verschuldigd bent in verband met de services. Beëindiging van uw account kan het volgende omvatten: (x) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de services, (y) verwijdering van uw gegevens, bestanden en Inhoud die is gekoppeld aan uw account, en (z) blokkeren van verder gebruik van de services. Verder gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen om bepaalde redenen gebeuren volgens eigen goeddunken van pedalpact.cc en dat pedalpact.cc niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw account of de toegang tot de services. De volgende secties blijven ook van kracht na de beëindiging van uw account en/of de voorwaarden: inhoud van leden ingediend bij de services, merkgebonden rechten, uw feedback, disclaimer van garanties en aansprakelijkheid, schadeloosstelling, toepasselijke wetten en algemene geldigheid.

Algemeen

U gaat ermee akkoord dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap, gedeelde verantwoordelijkheid, werkgelegenheids- of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en pedalpact.cc als gevolg van de voorwaarden of uw gebruik van de services. De voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en pedalpact.cc met betrekking tot uw gebruik van de services. Het falen van pedalpact.cc tot het uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van de voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dergelijke recht of dergelijke voorziening. Indien enige bepaling van de voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet proberen de bedoelingen van de partijen zoals blijkt uit de bepaling, en de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht te laten blijven. U mag uw account of verplichtingen niet toewijzen, delegeren of anderszins overdragen uit hoofde van deze voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pedalpact.cc. pedalpact.cc heeft het recht naar eigen goeddunken alle of een deel van haar rechten over te dragen of toe te wijzen onder deze voorwaarden en zal het recht hebben tot het delegeren of gebruik te maken van externe contractanten voor het vervullen van haar plichten en verplichtingen onder deze voorwaarden en in het kader van de services. pedalpact.cc’s kennisgeving aan u via e-mail, gewone post of aankondigingen, berichten of links op de services vormen een aanvaardbare kennisgeving aan u volgens de voorwaarden. Een gedrukte versie van de voorwaarden en van iedere mededeling in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met de voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk aangemaakt werden en bewaard worden in gedrukte vorm. Sectietitels en koppen in de voorwaarden zijn slechts bedoeld voor gemak en hebben geen juridische of contractuele invloed. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Wijziging van de voorwaarden en services

Bepaalde bepalingen van de voorwaarden kunnen worden aangevuld of worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden te vinden op bepaalde pagina’s op de services. pedalpact.cc behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken bij te werken. pedalpact.cc zal u informeren over alle materiële wijzigingen in de voorwaarden of voor elke service of andere functies van de services. Door verder gebruik te maken van de services of door toegang ertoe, nadat we u een kennisgeving van wijziging verstrekt hebben, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de gewijzigde voorwaarden. Als de gewijzigde voorwaarden niet aanvaardbaar zijn voor u, dan bestaat het enige verhaalsrecht erin om de services niet meer te gebruiken.

pedalpact.cc en haar externe serviceproviders kunnen op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de services, producten, services, mobiele toepassingen, functies, programma’s en beschreven prijzen. pedalpact.cc behoudt zich het recht voor om de services of enig deel daarvan op elk gewenst moment met of zonder aankondiging tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat pedalpact.cc niet aansprakelijk is tegenover u of een derde voor eventuele wijzigingen, opschortingen of het niet voortzetten van de services.

Ondersteuning en vragen

Wij reageren op alle vragen over de services en deze voorwaarden via info@pedalpact.cc. Wij beantwoorden ondersteuningsverzoeken over het algemeen binnen 10-14 dagen nadat het verzoek werd ontvangen.